audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy i strategia wzornicza

Audyt wzorniczy finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to działanie przeznaczone dla firm MŚP z terenu tzw. Polski Wschodniej. Polega ono na sfinansowaniu przygotowania strategii wzorniczej, wypracowanej na podstawie analizy firmy i jej otoczenia oraz zawierającej rekomendacje odnośnie innowacji możliwych do wdrożenia w celu dalszego rozwoju firmy. Na tej podstawie można otrzymać dofinansowanie na wdrożenie innowacji oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji.

Audyt wzorniczy

Cel działań

Audyt wzorniczy to proces oceny i analizy oferty danej firmy, który bierze pod uwagę różne aspekty, jak na przykład funkcjonalność, użyteczność, estetyka, czy ergonomia. Ważna jest również analiza otoczenia organizacji, w tym konkurencji, trendów i grup klientów. Stworzone na podstawie audytu rekomendacje pozwalają budować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo (design).

Zakres działań

Usługi doradcze w zakresie audytu wzorniczego prowadzą do opracowania dokumentu, w którym znajduje się:

 1. Charakterystyka dotychczasowej działalności firmy, zawierająca analizę przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem i strategii marketingowej.
 2. Analiza rynkowa i określenie grupy docelowej.
 3. Analiza popytu na rynkach docelowych.
 4. Analiza pozycji konkurencyjnej opartej o podstawowe założenia z zakresu marketing
  mix.
 5. Analiza barier formalnych rozwoju przedsiębiorstwa.
 6. Analiza produktowa konkurencji.
 7. Opis trendów rynkowych.
 8. Określenie kierunków i planów rozwoju firmy w zakresie wzornictwa. Wskazanie
  działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania
  oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze
  stosowaniem wzornictwa.
 9. Opis innowacji produktowej/innowacji w procesie biznesowym.
 10. Opis procesu wzorniczego, obejmującego co najmniej tworzenie rozwiązań,
  prototypowanie i testowanie.
 11. Wyznaczenie harmonogramu realizacji poszczególnych celów wraz z kosztorysem.
 12. Przygotowanie briefu projektowego.
 13. Ocena możliwości wykorzystania wzornictwa w firmie i jej potencjału w tym zakresie.
 14. Wskazanie najważniejszych barier obserwowanych przez przedsiębiorstwo w zakresie
  realizowanego wzornictwa.
 15. Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie.

Zapisy wniosków z audytu stanowią podstawy do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000 PLN. Po otrzymaniu dofinansowania refundowane jest 85% kosztów audytu (zgodnie z pomocą de minimis).

Wybór wykonawcy audytu

Wybranie wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wykonawca audytu wzorniczego oraz jego potencjał i zasoby podlegają ocenie. Warto więc wybrać takiego wykonawcę, który będzie gwarantować zarówno wysoką ocenę wniosku, jak i wysoki poziom doradztwa na etapie przygotowania projektu.

Z zespołem Tenka, który na co dzień współtworzę, mamy bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach konkursów Wzór na konkurencję, jak i w podobnych działaniach. Łączymy różne kompetencje, żeby dostarczyć naszym klientom jak najbardziej kompleksowe analizy i propozycje rozwiązań. Jeżeli jest taka potrzeba, to zapraszamy do współpracy zewnętrznych ekspertów, którzy wspierają nas z uwagi na specyfikę danej firmy.

Najbliższy planowany termin naboru wniosków do konkursu Wzornictwo w MŚP kończy się 29 sierpnia 2023 roku. Strategia wzornicza musi powstać przed tym terminem.

Audyt wzorniczy – wdrożenie rekomendacji

Firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, m.in:

 1. Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.
 2. Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości.
 3. Nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 4. Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów nabycia środków trwałych.
 5. Koszty usług szkoleniowych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN

Audyt wzorniczy i strategia wzornicza – wsparcie naszego zespołu

W ramach konkursu Wzornictwo MŚP realizujemy audyty wzornicze, przygotowując strategie pozwalające firmom wybić się na nowy poziom rozwoju. W naszym zespole znajdują się osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu audytów z poprzedniej perspektywy finansowej UE, m.in. w ramach działania Wzór na konkurencję w Polsce Wschodniej oraz w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców. Posiadamy niezbędne kompetencje, żeby profesjonalnie i sprawnie zrealizować audyt, a także wdrażać strategię wzorniczą.

Ponadto współpracujemy z doradcami unijnymi, którzy wspierają firmy w pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W ramach naszej codziennej działalności jako Tenka współpracujemy z firmami pomagając w tworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych, które mogą być włączane do oferty (zarówno produkty, jak i usługi). Współpracujemy z najlepszymi projektantami produktów na Śląsku, prowadzimy badania i analizy, tworzymy rozwiązania pozwalające naszym klientom polepszyć swoją pozycję konkurencyjną.

Możemy się spotkać w celu omówienia wszystkich zasad konkursu i możliwości współpracy.

Kontakt w sprawie współpracy

Tenka s.c.
ul. Gliwicka 188, 40-860 Katowice

Jakub August, tel. 731 181 810, e-mail: kontakt@tenka.pl

Łukasz Szczęsny, tel. 607 322 984, e-mail: l.szczesny@tenka.pl