audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). to działanie przeznaczone dla firm MŚP z terenu tzw. Polski Wschodniej. Polega ono na sfinansowaniu przygotowania strategii wzorniczej, wypracowanej na podstawie analizy firmy i jej otoczenia oraz zawierającej rekomendacje odnośnie innowacji możliwych do wdrożenia w celu dalszego rozwoju firmy. W drugim etapie konkursu można otrzymać środki na realizację rekomendacji ze strategii.

Firmy MŚP z pozostałych województw mogą otrzymać dofinansowanie w podobnym programie – Design dla przedsiębiorców

Audyt wzorniczy – I etap: strategia wzornicza

Zakres projektu i finansowanie

W I etapie konkursu można uzyskać 85% dofinansowania na usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Maksymalnie można otrzymać 100 tys. zł.

Usługi doradcze w zakresie audytu wzorniczego prowadzą do przygotowania dokumentu zawierającego m.in.:

 • ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
 • ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
 • opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta,
 • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie,
 • zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),
 • możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,
 • rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia;

Przedsiębiorcy, którzy zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu, złożą wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, a dokumenty te zostaną zatwierdzone przez PARP, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II działania w odrębnym konkursie.

Wybór wykonawcy audytu

Wybranie wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór ten musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi.

Wykonawca audytu wzorniczego oraz jego potencjał i zasoby podlegają ocenie zgodnie z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi dla etapu I. Elementem oceny całego wniosku jest Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy oraz z przedstawicielami wykonawcy audytu wzorniczego. Warto więc wybrać takiego wykonawcę, który będzie gwarantować zarówno wysoką ocenę wniosku, jak i wysoki poziom doradztwa na etapie realizacji projektu.

Z zespołem Tenka, która na co dzień współtworzę mamy bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach konkursów Wzór na konkurencję, jak i w podobnych działaniach. Łączymy różne kompetencje, żeby dostarczyć naszym klientom jak najbardziej kompleksowe analizy i propozycje rozwiązań. Jeżeli jest taka potrzeba, to zapraszamy do współpracy zewnętrznych ekspertów, którzy wspierają nas z uwagi na specyfikę danej firmy.

Najbliższy planowany termin naboru wniosków do konkursu Wzór na konkurencję – etap I to grudzień 2020 r.

Audyt wzorniczy – II etap: wdrożenie rekomendacji

W II etapie konkursu Wzór na konkurencję MŚP mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
 2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki;
 3. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

W II etapie można otrzymać 3 mln zł.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze.

Audyt wzorniczy i strategia wzornicza – wsparcie naszego zespołu

W ramach konkursu Wzór na konkurencję realizujemy audyty wzornicze, przygotowując strategie pozwalające firmom wybić się na nowy poziom rozwoju. W naszym zespole znajdują się osoby, które mają doświadczenie w prowadzeniu audytów m.in. w ramach działania Wzór na konkurencję w Polsce Wschodniej oraz w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców. Posiadamy niezbędne kompetencje, żeby profesjonalnie i sprawnie zrealizować audyt, a także wdrażać strategię wzorniczą.

Ponadto współpracujemy z doradcami unijnymi, którzy wspierają firmy w pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W ramach naszej codziennej działalności jako Tenka współpracujemy z firmami pomagając w tworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych, które mogą być włączane do oferty (zarówno produkty, jak i usługi). Współpracujemy z najlepszymi projektantami produktów na Śląsku, prowadzimy badania i analizy, tworzymy rozwiązania pozwalające naszym klientom polepszyć swoją pozycję konkurencyjną.

Możemy się spotkać w celu omówienia wszystkich zasad konkursu i możliwości współpracy.

Kontakt w sprawie współpracy

Tenka s.c.
ul. Gliwicka 188, 40-860 Katowice

Jakub August, tel. 731 181 810, e-mail: kontakt@tenka.pl

Łukasz Szczęsny, tel. 607 322 984, e-mail: l.szczesny@tenka.pl