design dla przedsiębiorców

Design dla przedsiębiorców

Współpracując z dedykowanymi ekspertami wspieram firmy w realizacji wstępnych diagnoz i w prowadzeniu profesjonalnych procesów projektowych. Poznaj szczegóły konkursu i możliwości współpracy.

Design dla przedsiębiorców to program, dzięki któremu MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na projekty nowych produktów lub usług włączonych do oferty. Ponadto można finansować inwestycje. Działanie to realizowane jest ramach poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wykluczonych jest tu jednak 5 województw z Polski Wschodniej (gdzie można uzyskać dofinansowanie z programu Wzór na konkurencję). Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych dla usług doradczych. W zakresie inwestycji początkowej obowiązuje dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Działania możliwe do sfinansowania – konkurs design dla przedsiębiorców

Dofinansowanie na usługi doradcze

W konkursie Design dla przedsiębiorców do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis (85%) zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego (element obowiązkowy projektu).

1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

a) przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

b) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;

c) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. 

2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Koszty kwalifikowalne na doradztwo – od 60.000 do 500.000 zł.

Dofinansowanie na inwestycje 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej (np. na sprzęt i oprogramowanie) objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty (element fakultatywny projektu):

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych z wyłączeniem:a) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,b) środków trwałych niezbędnych do realizacji projektów  i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne na inwestycje – do 1.000.000 zł

Design dla przedsiębiorców – wsparcie naszego zespołu

W ramach konkursu Design dla przedsiębiorców wstępny audytu należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Audyt można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych i zrefundować go po otrzymaniu dofinansowania. W naszym zespole znajdują się osoby mające doświadczenie w prowadzeniu audytów m.in. w ramach działania Wzór na konkurencję w Polsce Wschodniej oraz w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców. Posiadamy niezbędne kompetencje, żeby profesjonalnie i sprawnie zrealizować audyt. Wyniki naszej pracy są wkładem merytorycznym do wniosku o dofinansowanie. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Ponadto współpracujemy z doradcami unijnymi, którzy wspierają firmy w pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W ramach naszej działalności jako Tenka współpracujemy z firmami, pomagając w tworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowych projektów wzorniczych. W efekcie są one włączane do oferty zarówno produkty, jak i usługi. Zapraszamy więc do współpracy na etapie realizacji projektów podczas prowadzenia profesjonalnych procesów wzorniczych. Współpracujemy z najlepszymi projektantami produktów na Śląsku.

Przed złożeniem wniosku zależy przeprowadzić wstępny audyt, stąd zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z nami i poznania możliwości współpracy.  

Możemy się spotkać w celu omówienia wszystkich zasad konkursu i możliwości współpracy.

Kontakt w sprawie współpracy

Tenka s.c.
ul. Gliwicka 188, 40-860 Katowice

Jakub August, tel. 731 181 810, e-mail: kontakt@tenka.pl

Łukasz Szczęsny, tel. 607 322 984, e-mail: l.szczesny@tenka.pl