wstępny audyt

Diagnoza – wstępny audyt

Wstępny audyt ma na celu zweryfikować potencjał firmy starającej się o dofinansowanie w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców. Jest obowiązkowym działaniem, które należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku.

Wstępny audyt – zakres

Wstępny audyt jest podstawą do napisania wniosku o dofinansowanie i odnosi się do niemal wszystkich jego części merytorycznych. W efekcie firma otrzymuje od nas dokument, który zawiera przede wszystkim:

  • opis potencjału ludzkiego, technicznego, infrastrukturalnego i finansowego
  • charakterystykę rynku docelowego, w tym zdefiniowanie potencjalnych grup klientów
  • analizę konkurencji,
  • analizę otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego,
  • wskazanie kluczowych trendów, które mogą mieć wpływ na projekt wzorniczy,
  • określenie wariantowych rozwiązań i określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia

Płatność za audyt można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych i zrefundować ją po otrzymaniu dofinansowania.

Wsparcie naszego zespołu

W naszym zespole znajdują się osoby mające doświadczenie w prowadzeniu audytów m.in. w ramach działania Wzór na konkurencję w Polsce Wschodniej oraz w ramach poprzednich edycji konkursu Design dla przedsiębiorców (w sumie przygotowanych kilkadziesiąt dokumentów). Posiadamy niezbędne kompetencje, żeby profesjonalnie i sprawnie zrealizować audyt. Współpracujemy również z doradcami unijnymi, których możemy rekomendować do zajęcia się obsługą całego procesu wnioskowania o dofinansowanie. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Konkurs 2020-2021

W 2020 roku został ogłoszony konkurs w ramach działania Design dla przedsiębiorców, który rozpoczyna się w dniu 24 listopada 2020, a kończy 28 lipca 2021. Nabór wniosków odbywa się w 3 rundach:

  • I  – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  • II – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
  • III – od 1 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r.

Ogłoszony konkurs dotyczy tylko projektów realizujących Program Dostępność Plus, tj. można otrzymać dofinansowanie na opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Poza tym można sfinansować inwestycje niezbędne do wdrożenia produktu lub usługi (środki trwałe i nabycia wartości niematerialne i prawne).

Szczegóły można znaleźć na podstronie o konkursie Design dla przedsiębiorców.